تهیه مدل سه بعدی و سطح سازی از قطعات صنعتی با استفاده از ابرنقاط و دستگاه های اسکن و همچنین تهیه نقشه های دو بعدی(D2)،تهیه نقشه مطابق با استاندارد ASME در محیط نرم افزارهایی همچون CATIA،PRO-E

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r