پس از اسکن قطعه و تهیه ابرنقاط با استفاده از فایل سه بعدی می توان در نرم افزارهائی چون GEOMAGIC QUILITIFY وهمچنین RAPID FORM  گزارش بر عدم تطابق قطعه با فایل تهیه کرد.

گزارشات کنترل کیفی می تواند برای قطعات صنعتی قالب و فیکسچرها استفاده کرد.

 

خدمات GD&T(تلرانس های ابعادی و هندسی) :

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی روشی برای بیان و تفسیر الزامات طراحی می باشد.در صورت نیاز به نقشه ساخت این گروه فنی  مهندسی می تواند با استفاده از تیم مجرب نقشه های D2 (دو بعدی) را به نقشه ساخت و تبدیل نماید.

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r