مجموعه ای از برنامه های شبیه سازی قدرتمند مهندس است که برپایه روش اجزای محدود بنا نهاده شده و می تواند مسائلی با طیف گسترده از یک تحلیل خطی نسبتاٌ ساده تا تحلیل های غیرخطی بسیار پیچیده را حل کند.

 33863775  ( 031 )

33863519

09131161540 (مفید ) 

09131102334 (تابانفر )

Nano Optic

Engineering Group

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، بلوار عطاء الملک ، بلوک 31 ، پلاک 3 ، نانو اپتیک

i n f o @ n a n o o p t i c - c o . c o m
w w w . n a n o o p t i c - c o  . i r